Gratis verzending vanaf €175,-
Uit voorraad leverbaar dus snelle levering
De beste kwaliteit natuurlijke houtolie
Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
a. Restauratiebedrijf Van Zaltbommel: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Restauratiebedrijf Van Zaltbommel gevestigd aan de Cruijckelcreke 4a te 4491 PS Wissenkerke, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 24480592;
b. overeenkomst: de overeenkomst tussen de klant en Restauratiebedrijf Van Zaltbommel;
c. klant: de persoon die een overeenkomst sluit met Restauratiebedrijf Van Zaltbommel;
d. consument: de klant zijnde een natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen;
e. product: de zaak die door Restauratiebedrijf Van Zaltbommel geleverd wordt;
f. website: de website www.hout-olie.nl waar de klant producten bij Restauratiebedrijf Van Zaltbommel kan bestellen.

Artikel 2. Algemeen

2.1. De hier genoemde algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Restauratiebedrijf Van Zaltbommel en de klant.
2.2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.
2.3. Indien van bepaalde, bij deze algemene voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkende bedingen zijn overeengekomen, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige op de overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan één overeenkomst.
2.4. Indien één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Restauratiebedrijf Van Zaltbommel vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.

Artikel 3. Aanbod

3.1. Het aanbod van Restauratiebedrijf Van Zaltbommel is vrijblijvend.
3.2. Het aanbod van Restauratiebedrijf Van Zaltbommel op de website geldt zolang de voorraad strekt.
3.3. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.
3.4. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod op de website of in e-mailberichten binden Restauratiebedrijf Van Zaltbommel niet.
3.5. Het assortiment dat op de website wordt aangeboden kan worden gewijzigd.

Artikel 4. Account

4.1. Op de website kan de klant een account aanmaken. De klant dient daarvoor het online registratieformulier in te vullen en in te sturen. Nadat de registratie voor het account succesvol is voltooid, stuurt Restauratiebedrijf Van Zaltbommel de klant onverwijld via de e-mail een bevestiging van de registratie.
4.2. De klant verbindt zich ertoe bij de registratie zijn correcte naam, adres en andere gevraagde gegevens te verstrekken. Restauratiebedrijf Van Zaltbommel is niet verantwoordelijk voor tekortkomingen als gevolg van de verstrekking van onjuiste gegevens.
4.3. Het account is persoonlijk en niet overdraagbaar.
4.4. De klant is te allen tijde verantwoordelijk voor zijn account op de website en inloggegevens. De klant dient zijn inloggegevens zorgvuldig voor zichzelf te houden en deze inloggegevens in geen enkel geval door te geven aan derden.
4.5. Het is niet toegestaan meerdere accounts aan te maken.

Artikel 5. Website

5.1. Restauratiebedrijf Van Zaltbommel garandeert niet dat de website zonder onderbrekingen of fouten zal werken of dat alle fouten zullen worden verbeterd.
5.2. Restauratiebedrijf Van Zaltbommel is te allen tijde gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de website.

Artikel 6. Gebruiksvoorwaarden

6.1. Bij gebruik van de website dient de klant zich op te stellen conform hetgeen van een verantwoordelijke en zorgvuldige internetgebruiker verwacht mag worden.
6.2. Het is de klant niet toegestaan de beveiligingsapplicaties op de website te omzeilen dan wel te kraken.
6.3. Het is de klant niet toegestaan de website op een dergelijke wijze te gebruiken dat daardoor de juiste werking van computersystemen van Restauratiebedrijf Van Zaltbommel of derden wordt aangetast dan wel dat daardoor andere gebruikers van de website worden gehinderd respectievelijk belemmerd.

Artikel 7. Prijs

7.1. De op de website vermelde prijs is inclusief btw, exclusief verzendkosten en exclusief eventuele montage kosten. De verpakkings- en verzendkosten in Nederland en België zijn afhankelijk van het gewicht van uw bestelling en luiden als volgt:

 • Van 0 tot 5 kg
  NL € 8,95, BE € 9,95
 • Van 5 tot 10 kg
  NL € 9,95, BE € 11,95
 • Van 10 tot 100 kg
  NL € 12,95, BE € 16,95
 • Meer dan 100 kg
  NL Op aanvraag, BE Op aanvraag

Gratis verzending
Verzending is gratis voor bestellingen vanaf € 150,-.

7.2. Restauratiebedrijf Van Zaltbommel heeft het recht haar prijzen van tijd tot tijd aan te passen.

Artikel 8. Totstandkoming van de overeenkomst

8.1. De overeenkomst komt tot stand nadat de klant het gehele beste lproces via de website heeft doorlopen en op de knop “Nu kopen” heeft geklikt dan wel nadat de klant op enige andere wijze akkoord is gegaan met het aanbod van Restauratiebedrijf Van Zaltbommel.
8.2. De overeenkomst kan pas via de website tot stand komen nadat de klant heeft aangeklikt dat hij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.
8.3. Nadat de overeenkomst via de website tot stand is gekomen, stuurt Restauratiebedrijf Van Zaltbommel de klant onverwijld een bevestiging via de e-mail. In deze bevestigings e-mail zijn het bestelnummer en de overige gegevens van de bestelling van de klant opgenomen. Indien de klant geen bevestigings e-mail van Restauratiebedrijf Van Zaltbommel heeft ontvangen, dan dient de klant contact op te nemen met de klantenservice van Restauratiebedrijf Van Zaltbommel.

Artikel 9. Betaling

9.1. Aan de klant worden de volgende betaalmogelijkheden aangeboden:
a. via iDEAL of Bancontact;
b. door het factuurbedrag voor de levering over te maken op onze bankrekening ten name van Ron van Zaltbommel te Groot-Ammers met de volgende gegevens: IBAN: NL57INGB0004201519, BIC code: INGBNL2A;
c. contant betaling bij het afhalen van de producten op het vestigingsadres van Restauratiebedrijf Van Zaltbommel. U kunt bij ons niet pinnen en afhalen is alleen op afspraak mogelijk omdat wij geen fysieke winkel hebben en ook niet altijd in onze ambachtelijke werkplaats aanwezig zijn.
d. In uitzonderlijke gevallen is het voor vaste relaties mogelijk om achteraf te betalen. In die gevallen dienen facturen binnen 14 dagen te worden voldaan bij uitblijven waarvan eventueel verleende kortingen automatisch komen te vervallen en wij extra administratiekosten met een minimum van € 100,= in rekening brengen. Indien na herhaalde herinnering betaling alsnog uitblijft wordt voor de betreffende vordering een incassotraject gestart. Door akkoord te gaan met uw bestelling accepteert u deze voorwaarden en accepteert u tevens het onvoorwaardelijk en volledig voldoen van alle kosten die met een dergelijk incassotraject zijn gemoeid.
e. Alle producten blijven ons eigendom tot volledige de betaling is ontvangen.

Artikel 10. Levering en leveringstermijn

10.1. Het product wordt door het door Restauratiebedrijf Van Zaltbommel ingeschakelde transportbedrijf afgeleverd op het door de klant opgegeven adres, tenzij artikel 10.2 van toepassing is.
10.2 Bij Restauratiebedrijf Van Zaltbommel wordt er normaliter van maandag t/m donderdag gewerkt, maar omdat we een klein, ambachtelijk bedrijf zijn kan dat afwijken.
Hieronder kunt u zien wanneer bestellingen normaal gesproken worden afgehandeld:

 • Besteld vóór woensdagmorgen 07:00 uur
  Verzonden op woensdag, GLS levert op donderdag
 • Besteld vóór donderdagmorgen 07:00
  Verzonden op donderdag, GLS levert op vrijdag
 • Besteld vóór vrijdagmorgen 07:00 uur
  Verzonden op vrijdag, GLS levert op maandag
 • Besteld tussen vrijdagmorgen 07:00 uur en dinsdagmorgen 07:00 uur
  Verzonden op dinsdag, GLS levert op woensdag

10.3. Tijdens het bestelproces kan de klant ervoor kiezen dat hij de producten ophaalt bij Restauratiebedrijf Van Zaltbommel. Indien de klant voor deze optie heeft gekozen en de bestelling van de klant is gereed, dan neemt Restauratiebedrijf Van Zaltbommel contact op met de klant om een afspraak te maken voor het ophalen van de bestelling.
10.4. De vermelde leveringstermijn is niet als een fatale termijn te beschouwen.
10.5. Indien Restauratiebedrijf Van Zaltbommel het product niet binnen 30 dagen na totstandkoming van de overeenkomst kan leveren, dan stelt Restauratiebedrijf Van Zaltbommel de klant daarvan via de e-mail op de hoogte en dan heeft de consument het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden, tenzij uitdrukkelijk met de consument een langere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de consument de overeenkomst ontbindt, dan betaalt Restauratiebedrijf Van Zaltbommel eventueel reeds betaalde bedragen terug binnen 14 dagen na de ontbinding.
10.6. Het risico van het product gaat over op de klant op het moment dat de klant het product in ontvangst heeft genomen.

Artikel 11. Herroepingsrecht

11.1. Indien de overeenkomst via de website tot stand is gekomen, dan hebben consumenten het recht gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden. Deze termijn begint te lopen vanaf het moment dat de consument de gehele bestelling van Restauratiebedrijf Van Zaltbommel heeft ontvangen. Via de e-mail voor de levering of schriftelijk bij de aflevering van de bestelde producten wordt de consument gewezen op dit herroepingsrecht.
11.2. Wil de consument gebruik maken van zijn herroepingsrecht, dan dient de consument dat uitdrukkelijk binnen 14 dagen na ontvangst van de gehele bestelling aan Restauratiebedrijf Van Zaltbommel kenbaar te maken. Consument kan daartoe het “modelformulier voor herroeping” gebruiken indien hij de overeenkomst wil ontbinden.
11.3. Nadat de consument een beroep heeft gedaan op zijn herroepingsrecht, dient de consument het product binnen 14 dagen naar Restauratiebedrijf Van Zaltbommel terug te sturen, mits ongebruikt, onbeschadigd en onveranderd en, indien redelijkerwijs mogelijk, in de originele verpakking.
11.4. De consument kan ook, zonder eerst Restauratiebedrijf Van Zaltbommel ervan op de hoogte te stellen dat hij een beroep doet op zijn herroepingsrecht, het product binnen de herroepingsperiode zoals omschreven in artikel 11.1 terugsturen naar Restauratiebedrijf Van Zaltbommel. In een dergelijk geval dient de consument het “modelformulier voor herroeping” of een andere ondubbelzinnige verklaring waaruit blijkt dat de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht bij te voegen bij de retourzending.
11.5. Indien de consument op elektronische wijze aan Restauratiebedrijf Van Zaltbommel kenbaar maakt dat hij een beroep doet op zijn herroepingsrecht, dan stuurt Restauratiebedrijf Van Zaltbommel na ontvangst van deze melding de consument een ontvangstbevestiging.
11.6. Is het geretourneerde product beschadigd, incompleet of gebruikt, dan wordt deze schade in mindering gebracht op het bedrag dat Restauratiebedrijf Van Zaltbommel overeenkomstig artikel 11.9 aan de consument terugbetaalt.
11.7. Indien de consument de overeenkomst overeenkomstig dit artikel ontbindt, dan zijn de verzendkosten in verband met het retourneren van het product voor rekening van de consument. De hoogte van deze verzendkosten worden voor het tot stand komen van de overeenkomst aan de consument kenbaar gemaakt.
11.8. Het risico van de retourzending rust bij de consument.
11.9. Restauratiebedrijf Van Zaltbommel zal bij een ontbinding zoals omschreven in dit artikel binnen 14 dagen nadat de consument een beroep heeft gedaan op zijn ontbindingsrecht reeds betaalde gelden (aankoopprijs inclusief de verzendkosten voor het toesturen van het product) restitueren.
11.10. Consument wordt verwezen naar de “Informatie betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht” waarin aan de consument de procedures rond het herroepingsrecht worden uitgelegd.

Artikel 12. Retouradres

12.1. De producten dienen geretourneerd te worden naar het volgende adres:
Cruijckelcreke 4a te 4491 PS Wissenkerke

Artikel 13. Uitsluiting van herroepingsrecht

13.1. De consument heeft niet het herroepingsrecht zoals omschreven in artikel 11.1 bij producten die naar de specificaties van de consument worden vervaardigd (maatwerk) of speciaal voor de consument zijn besteld.
13.2. Bij het aanbod wordt de consument uitdrukkelijk op de hoogte gesteld van de uitzondering op het herroepingsrecht.
13.3. Het herroepingsrecht zoals omschreven in artikel 11 geldt uitdrukkelijk niet voor de klant zijnde een bedrijf, instelling, (overheids)instantie of natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf.

Artikel 14. Montage

14.1. Het product wordt ongemonteerd geleverd. Bij de levering ontvangt de klant duidelijke montage instructies zodat de klant het product zelf kan monteren.
14.2. Op verzoek van de klant kan Restauratiebedrijf Van Zaltbommel het product voor de klant monteren. De kosten voor het monteren komen voor rekening van de klant en worden vooraf aan de klant kenbaar gemaakt.

Artikel 15. Conformiteit

15.1. Restauratiebedrijf Van Zaltbommel staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
15.2. Indien het geleverde product niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dient de klant contact op te nemen met de klantenservice van Restauratiebedrijf Van Zaltbommel binnen 2 maanden nadat de klant het gebrek ontdekt heeft.
15.3. Om te onderzoeken of het geleverde product gebrekkig is, kan Restauratiebedrijf Van Zaltbommel van de klant verlangen dat de klant het product, op kosten van Restauratiebedrijf Van Zaltbommel, naar Restauratiebedrijf Van Zaltbommel terugstuurt.

Artikel 16. Garantie

16.1. Op de geleverde producten wordt een fabrieksgarantie verleend van 1 jaar. Deze fabrieksgarantie komt de consument toe onverminderd de rechten of vorderingen die de wet de consument toekent.
16.2. De factuur is het garantiebewijs.
16.3. Indien de klant een beroep wil doen op de fabrieksgarantie, dan kan de klant contact opnemen met de klantenservice van Restauratiebedrijf Van Zaltbommel. Vervolgens zal Restauratiebedrijf Van Zaltbommel de fabrikant benaderen en wordt aan de klant medegedeeld op welke wijze de garantieclaim verder wordt afgehandeld.
16.4. Indien het product binnen de garantieperiode een gebrek vertoont, dan wordt het product vervangen of gerepareerd. De aansprakelijkheid van Restauratiebedrijf Van Zaltbommel is te allen tijde beperkt tot hetgeen in artikel 17 is opgenomen.
16.5. Het vervangen of repareren (van onderdelen van) het product verlengt de garantieperiode niet.
16.6. De garantie op het product is te allen tijde beperkt tot de fabrieksgarantie die door de fabrikant op het product wordt gegeven.
16.7. De garantie vervalt en klachten over de geleverde producten worden niet in behandeling genomen indien:
a. door de klant en/of derden werkzaamheden en/of wijzigingen en/of reparaties aan het product zijn uitgevoerd;
b. de verstrekte gebruiksinstructies niet nauwkeurig zijn opgevolgd;
c. gebreken het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik;
d. het product niet op de juiste wijze is gemonteerd;
e. het product niet goed is onderhouden;
f. gebreken het gevolg zijn van normale slijtage;
g. gebreken het gevolg zijn van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;
h. de schade of vervorming het gevolg is van het in een te droge of te vochtige omgeving plaatsen van werkbanken of andere houten producten.

Artikel 17. Aansprakelijkheid en verjaring

17.1. De inlichtingen en diensten die op de website voorkomen, kunnen technische onjuistheden en/of tikfouten bevatten. Restauratiebedrijf Van Zaltbommel is niet aansprakelijk voor dergelijke onjuistheden en/of fouten.
17.2. De werking van de website kan onderbroken worden door bijvoorbeeld een storing of onderhoud. Restauratiebedrijf Van Zaltbommel is niet aansprakelijk voor schade bij een tijdelijke onbeschikbaarheid van de website.
17.3. Restauratiebedrijf Van Zaltbommel kan nooit garanderen dat de gegevens op de website correct zijn. Restauratiebedrijf Van Zaltbommel zal er alles aan doen om de juistheid van deze gegevens zo consistent mogelijk te houden. Invloeden van buitenaf door bijvoorbeeld hackers is altijd mogelijk en kan leiden tot verstoorde gegevens. Restauratiebedrijf Van Zaltbommel is niet aansprakelijk voor deze verstoorde gegevens.
17.4. Restauratiebedrijf Van Zaltbommel is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Restauratiebedrijf Van Zaltbommel is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
17.5. De kleuren die te zien zijn op het beeldscherm van de klant kunnen afwijken van de kleuren die het product werkelijk heeft. Restauratiebedrijf Van Zaltbommel is niet aansprakelijk voor dergelijke kleurafwijkingen.
17.6. Restauratiebedrijf Van Zaltbommel is niet aansprakelijk voor schade aan het product of veroorzaakt door het product door verkeerd of ondeskundig gebruik, gebruik in strijd met de gebruiksinstructies of verkeerde montage van het product. Alle producten dienen steeds met voldoende kennis van zaken te worden toegepast en het is aan de klant u om ervoor te zorgen dat deze over voldoende kennis en informatie beschikt om veilig met de geleverde producten te werken.
17.7. Restauratiebedrijf Van Zaltbommel is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.
17.8. Restauratiebedrijf Van Zaltbommel aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens de klant voor indirecte- of gevolgschade, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) verlies van gegevens.
17.9. Indien Restauratiebedrijf Van Zaltbommel aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Restauratiebedrijf Van Zaltbommel beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Restauratiebedrijf Van Zaltbommel gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van Restauratiebedrijf Van Zaltbommel beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
17.10. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van Restauratiebedrijf Van Zaltbommel of haar ondergeschikten.
17.11. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de klant uit welken hoofde ook jegens Restauratiebedrijf Van Zaltbommel vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de klant deze rechten en/of bevoegdheden jegens Restauratiebedrijf Van Zaltbommel kan aanwenden, met dien verstande dat voor de consument een verjaringstermijn van 2 jaar geldt.

Artikel 18. Overmacht

18.1. Restauratiebedrijf Van Zaltbommel is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen onder de overeenkomst of tot het betalen van schadevergoeding indien er sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt o.a. verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden, virusinfectie en computervredebreuk door derden, verkeersstoring, weersinvloeden, internetstoring, stroomstoring, brand, diefstal, overheidsmaatregelen, alsmede iedere andere situatie waarop Restauratiebedrijf Van Zaltbommel geen (beslissende) controle kan uitoefenen.
18.2. Indien Restauratiebedrijf Van Zaltbommel weet of het vermoeden heeft dat zij de bestelling (deels) niet tijdig kan leveren door overmacht, dan stelt Restauratiebedrijf Van Zaltbommel de klant daarvan zo spoedig mogelijk via de e-mail op de hoogte.

Artikel 19. Klantenservice en klachtenregeling

19.1. Voor vragen over de bestelling of het indienen van een klacht, kan de klant contact opnemen met de klantenservice van Restauratiebedrijf Van Zaltbommel. De klantenservice van Restauratiebedrijf Van Zaltbommel is bereikbaar via het e-mailadres: info@hout-olie.nl of via telefoonnummer: 06-16892972
19.2. Indien mogelijk, worden telefonische vragen direct beantwoord. Is dat niet mogelijk, dan wordt aan de klant kenbaar gemaakt binnen welke termijn de klant een antwoord kan verwachten.
19.3. Van een vraag en/of klacht die via de e-mail is ingediend en die niet direct beantwoord kan worden, wordt een ontvangstbevestiging naar de klant gestuurd waarin wordt opgenomen binnen welke termijn de klant een antwoord kan verwachten.
19.4. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
19.5.  Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
19.6. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
19.7. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden dan kan de consument zijn klacht aanmelden via het Europees ODR platform.
19.8. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
19.9. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 20. Privacy

20.1. Restauratiebedrijf Van Zaltbommel verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met haar privacy statement die op de website staat.

Artikel 21. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

21.1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
21.2. Alle geschillen tussen de klant en Restauratiebedrijf Van Zaltbommel zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Restauratiebedrijf Van Zaltbommel gevestigd is. De consument heeft 1 maand de tijd nadat Restauratiebedrijf Van Zaltbommel zich schriftelijk jegens de consument op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

Selecteer een Afleverpunt